תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

שיעור בקליק מודה על בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלנו בכתובת www.learned.co.il ("האתר").

האתר מספק פלטפורמה מקוונת לאיתור מורים פרטיים במגוון תחומים ומקצועות לימוד ("המורים"). האתר דוגל במתן שיעורים פרטיים נגישים, באופן פרונטאלי ו/או מקוון, תוך ליווי אישי ושמירה על פרטיות הלקוחות.

האתר מאפשר לכל מורה שמעוניין לפרסם את שירותיו להקים פרופיל באתר ללא תשלום, שיכלול את תיאור השירות שהוא מעניק, תחומי הלימוד שהוא מלמד, מקום הלימוד, מחירון ועוד.

הפלטפורמה באתר הינה נוחה לשימוש, ומסייעת לתלמידים לאתר בקלות וביעילות את המורה לו הם זקוקים, מבחינת תחום הלימוד, מיקום, עלות ועוד. כמו כן, התלמידים יוכלו לבחור האם הם מעוניינים בשיעור מקוון (דרך המחשב), או בשיעור פרונטאלי (פנים מול פנים), בהתאם לשירותים המוצעים על ידי המורה.

יובהר כי האתר אינו צד להתקשרות בין התלמיד למורה והוא פועל אך ורק בכדי לקשר בין המורים לתלמידים. כמו כן, האתר אינו מספק את שירותי הלימוד וההוראה שמפרסמים המורים אלא  משמש כפלטפורמה מקוונת בלבד, המתווכת בין מורים לבין תלמידים פוטנציאליים.

 1. כללי:

  1.1 הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

  1.2 תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

  1.3 תנאים אלה חלים על כל משתמש באתר, כמורה או כתלמיד. ככל ואילו מהוראות יהיו מכוונות רק למורים או רק לתלמידים, יצוין הדבר במפורש בהוראה.

  1.4 הגלישה והעיון באתר מותרים בכל גיל. רכישה באתר של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.

  1.5 האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר ו/או נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.

  1.6 במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
 2. הצהרה:

  2.1 בטרם השימוש באתר, גולשי ולקוחות האתר מצהירים, מאשרים ומסכימים כי ידוע להם:

  2.1.1 שהשירותים המופיעים באתר ניתנים ומסופקים על ידי מורים, צדדים שלישיים, שההתקשרות עמם נעשית על אחריותו הבלעדית של הלקוח ו/או מקבל השירות ולא תהיה ללקוח ו/או מקבל השירות כל טענה כלפי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו והם לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה מקבלת שירות מהמורים המפורסמים באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים או על שירות מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות המקצועית של המורים על אופן מתן השירות, מועד ביצועו, מקצועיותו וכיו״ב. לקוח האתר ו/או מקבל השירות יישא באחריות לפנות ולדרוש מהמורה כל פיצוי בגין כל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לו.

  2.1.2 שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא (AS-IS) והשימוש בו הוא על אחריותו המלאה של הגולש;

  2.1.3 שבשימוש באתר הגולש לא יפר כל חוק, תקנה או הוראה שלטונית אחרת.

  2.2 האתר אינו מתחייב בנוגע למידת הדיוק או השלמות של תיאורי השירות ו/או המורים באתר ולא יישא באחריות לכל שגיאה, טעות או נזק שייגרם מהשימוש באתר.
 3. גלישה באתר:

  3.1 הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.

  3.2 פרסום פרופיל באתר, וכן פנייה לפרופיל של משתמש אחר באתר, מחייבים רישום.

  3.3 האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

  3.3.1 אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

  3.3.2 במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

  3.3.3 אם הופרו תנאי תקנון זה;

  3.3.4 במקרה שנעשה שימוש באתר בניסיון להתחרות באתר;

  3.3.5 אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
 4. השירותים המוצעים לרכישה באתר:

  4.1 שמות המורים והשירותים אותם הם מציעים יופיעו במסגרת פרסום פרופילים אשר יופיעו באתר. ניתן לתאם שיעורים פרטיים פרונטאליים או מקוונים עם המורים המפורסמים באתר באמצעות הפלטפורמה שמספק האתר ("השיעורים").

  4.2 האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מורים ו/או שירותים.

  4.3 האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המורים ו/או השירותים המוצעים באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

  4.4 אופן הצגת המורים ו/או השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 5. רכישת שירות באתר:

  5.1 ניתן לשלם דרך האתר באופן נוח, קל ומאובטח באמצעות תשלום המתבצע דרך מערכת הסליקה של האתר.

  5.2 בעת ביצוע רכישת שירות, יידרש הלקוח למסור פרטים שונים.

  5.3 התשלום בגין השיעור יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך ללקוח או בכל אמצעי אחר אשר יוצג בעמוד הרכישה.

  5.4 בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
 6. מחירי השיעורים באתר:

  6.1 המחיר המופיע באתר בפרופיל המורה עבור שעת לימוד הינו המחיר העדכני.

  6.2 מחירי השיעורים אותם מציע המורה יקבעו על ידי המורה, והאחריות לבדיקת המחיר חלה על הלקוח בלבד. בשום מקרה, האתר לא יהיה מחויב כלפי הגולשים למחירים אותם הציע המורה, והמורה יהיה האחראי הבלעדי בעניין זה.
 7. מתן השירות:

  7.1 השיעורים יסופקו על ידי המורים המפורסמים באתר באמצעות פלטפורמות ווידאו באתר ו/או ZOOM, SKYPE וכיו״ב, או מפגש פנים אל פנים (אלא אם נאמר במפורש אחרת בעמוד השירות) ובאחריות המורה. השירותים יסופקו במועד ששוריין על ידי הלקוח, בכפוף לאישורו של המורה.

  7.2 מתן השירות יתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של האתר והאתר לא יהא אחראי לכל איחור ו/או עיכוב במתן השירות ו/או אי-מתן השירות, כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו.

  7.3 יובהר כי האתר לא יהיה אחראי לכל תקלה ו/או כשל בפלטפורמות הווידאו (ZOOM, SKYPE וכיו״ב) וכי האתר לא מתחייב לאיכות הווידאו ו/או השמע בפלטפורמות הווידאו, שתלוי גם באיכות התקשורת אצל המורה והתלמיד.
 8. מדיניות שינויים וביטולים:

  8.1 שינוי מועד השיעור ו/או אופן ביצוע השיעור על ידי אחד הצדדים, המורה או הלקוח, יתבצע בתיאום הצדדים ובכפוף לאישורם. האחריות על עדכון האתר במועד החלופי של השיעור חלה על המורה.

  8.2 ביטול שיעור וקבלת החזר כספי יתאפשרו בהתאם ללוחות הזמנים הבאים:

  8.2.1 עד 24 שעות טרם מועד השיעור בהחזר כספי מלא;

  8.2.2 בטווח זמן של פחות מ- 24 שעות טרם מועד השיעור יגבו דמי ביטול שיעור של 50% מסך מחיר השיעור;

  8.2.3 בטווח זמן של פחות משעה טרם מועד השיעור, לא יינתן החזר כספי כלל.

  8.3 האתר ו/או המורה רשאים לבטל מיוזמתם שיעור, בין היתר אך לא רק, במקרה שפרטי החיוב שמסר הלקוח אינם תקינים או באם השיעור אינו מתאפשר, כל זאת על-ידי מסירת הודעה על כך ללקוח.

  8.4 שינוי או ביטול  ישלחו לדוא״ל המופיע בהודעת אישור מועד השיעור ויאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.

  8.5 ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום באמצעותו ביצע הלקוח את ההזמנה.

  8.6 האמור בסעיף 8 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 9. התמורה עבור מתן השיעורים

  9.1 התמורה עבור השיעורים תיגבה מהלקוח באמצעות מערכת סליקה באתר ותועבר למורה זמן סביר לאחר סיום השיעור.

  9.2התמורה בעבור כל לקוח (תלמיד) חדש העורך שיעור פרונטאלי ראשון תועבר למורה בניכוי עמלה בשיעור של 100% מהתמורה המוסכמת בעבור השיעור.

  9.3 התמורה בעבור כל שיעור מקוון תועבר למורה בניכוי עמלה בשיעור של 20% מהתמורה המוסכמת עבור השיעור.

  9.4 באחריות המורה לספק קבלה ו/או חשבונית מס לתלמיד על ביצוע התשלום לכל שיעור כנדרש בחוק.
 10. אחריות האתר:

  10.1 אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן מתן השירות על ידי המורים. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו ו/או מהתקשרות בין מורה לתמיד דרך האתר.

  10.2 יובהר כי האתר אינו צד לכל התקשרות בין תלמיד למורה והוא פועל אך ורק על מנת לקשר בין המורים לתלמידים, וכי האתר אינו מספק את שירותי הלימוד וההוראה שמפרסמים המורים. האתר משמש כפלטפורמה מקוונת בלבד המתווכת בין מורים לבין תלמידים פוטנציאליים. לפיכך, כל האחריות לשירותים המוצעים על ידי המורים, לרבות תכונותיהם ואופן אספקתם, חלה על המורים ועליהם בלבד.

  10.3 האתר אינו אחראי על השיעורים שמועברים פרונטאלית ועל השיעורים שמועברים באופן מקוון, וכן על המידע המוצג על ידי המורים. האחריות למידע, טיבו, אמינותו ולשירותי המורים והשיעורים המועברים על ידם, חלה על המורים עצמם ואין ולא תהיה למורים ו/או לתלמידים כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר בכל עניין הנוגע לשירות הניתן באתר.

  10.4 האתר עושה מאמצים לבדוק את הפרופילים של המורים המועברים לפרסום באתר. יחד עם זאת, יודגש ויובהר שהאתר לא יהיה מחויב לעשות בדיקות רקע למורים ואינו יכול ולא יהיה אחראי למידע ולתכנים המפורסמים באתר. לפיכך, הבדיקה של המורה בטרם מתן השירות חלה על אחריותו הבלעדית של הלקוח.

  10.5 האתר ממליץ ללקוחות האתר לנהוג בזהירות בעת השימוש בשירות הניתן באתר, להיפגש עם מורים רק לאחר שיחה והכרות ראשונית ובנוכחות הורה ו/או אפוטרופוס.

  10.6 מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר ששירותיהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.

  10.7 האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

  10.8 האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.

  10.9 התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.

  10.10 השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של הגולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
 11. השימוש באתר:

  11.1 השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ומכתב לכל פעילות מסחרית ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש למשתמשים מסחריים.

  11.2 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג  Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

  11.3 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

  11.4 אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

  11.5 אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS-IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

  11.6 האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

  11.7 האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

  11.8 על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.
 12. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

  12.1 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב, ואת היקפם וזמינותם של השירותים באתר. האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

  12.2 שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

  12.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי בכל עת להפסיק את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. האתר ישתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.

  12.4 האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.
 13. מדיניות פרסום באתר:

  13.1 האתר שומר לעצמו את הזכות לא לאשר נוסח ו/או פרסום של פרופיל של מורה שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר ו/או שאסור לפרסום ו/או למכירה על פי חוקי מדינת ישראל.

  13.2 האתר רשאי להסיר ו/או לערוך כל פרופיל של מורה ו/או פרסום של פרופיל של מורה באתר.

  13.3 מבלי לגרוע מהאמור, משתמשים המצטרפים לאתר ו/או מפרסמים באתר, מסכימים, מתחייבים ומאשרים כי ידוע להם:

  13.3.1 שהאתר ניתן לשימוש כפי שהוא ושהשימוש בשירותיו הוא באחריותם בלבד;

  13.3.2 שהאחריות לתוכן שיועלה ו/או יימסר לפרסום יהיה באחריותו הבלעדית, לרבות שינויים ועריכות שיבוצעו על ידי האתר;

  13.3.3 כי מידע ותכנים שתציג באתר או במפגשים הקשורים לאתר בפלטפורמה אחרת (ZOOM, SKYPE וכיו״ב), לרבות, שאלות, הצעות, תגובות, רעיונות, תמונות, וידאו או מידע אחר, יוצגו באחריותך הבלעדית והמלאה;

  13.3.4 שהאתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמו לא יהיו אחראים, באופן ישיר או עקיף, לכל נזק לרבות, לגוף, לרכוש או לכל נזק אחר או לכל הפסד אחר, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר, אפילו אם האתר הזהיר, המליץ או ייעץ לעניין מסוים ובשום מקרה האתר לא יהווה תחליף או יישא באחריות המפרסם.

  13.4 בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין היתר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם באתר את התכנים הבאים:

  13.4.1 כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;

  13.4.2כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

  13.4.3 כל תוכן העלול להטעות צרכן;

  13.4.3 כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

  13.4.4 כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

  13.4.5 כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

  13.4.6 כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס") לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם;

  13.4.7 כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;

  13.4.8 כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

  13.4.9 כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו;

  13.4.10 כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;

  13.4.11 כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי האינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט וכל תוכן שנועד לקדם את האינטרסים של מתחרי האתר.

  13.5 האתר רשאי לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שימצא כי הופרו תנאי התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, באתר או במי מטעמו. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע מגולש מלפרסם תכנים נוספים באתר ו/או לחסום את גישתו לאתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין.

  13.6 מסירת תכנים ו/או תגובות לפרסום באתר מהווה אישור כי המפרסם הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר. מובהר כי המפרסם מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד האתר בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור.

  13.7 במסירת התכנים לפרסום מוקנה לאתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.
 14. קניין רוחני:

  14.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

  14.2 אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.

  14.3 אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

  14.4 סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

  14.5 אתה מסכים ומאשר כי מידע ותכנים שתציג באתר או במפגשים הקשורים לאתר בפלטפורמה אחרת (ZOOM, SKYPE וכיו״ב), לרבות, שאלות, הצעות, תגובות, רעיונות, תמונות, וידאו או מידע אחר, יוצגו באחריותך הבלעדית והמלאה. בהצגת מידע ותכנים כאמור,  מוקנה לאתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש במידע ותכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו הבלעדית.
 15. סמכות שיפוט:

  15.1 על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

  15.2 לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון.
 16. מדיניות פרטיות באתר:

  16.1 האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והגולשים.

  16.2 בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").

  16.3 המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.

  16.4 האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.

  16.5 המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין או רוכש ועשוי לשמש את האתר או מי מטעמו, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.

  16.6 האתר או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:

  16.6.1 בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

  16.6.2 בכדי להתאים דיוור – פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

  16.6.3 בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספק;

  16.6.4 ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;

  16.6.5 תפעולו של האתר ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;

  16.6.6 ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;

  16.6.7 בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.

  16.7 האתר יהיה רשאי להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים בהתאם להוראות החוק לרבות, לרבות במקרים הבאים:

  16.7.1 נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;

  16.7.2 האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;

  16.7.3 אם הדבר יידרש, לדעת האתר, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין האתר או בין צד שלישי לבין האתר;

  16.7.4 על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו;

  16.7.5 שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;

  16.7.6 לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. כלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;

  16.7.7 אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

  16.7.8 בכל מקרה שהאתר יסבור,  כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

  16.7.9 אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.

  16.8 חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.
 17. צרו קשר:

  17.1 האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר באמצעים הבאים:

טלפון: 050-9595003;

או דוא"ל שכתובתו: office@learned.co.il

כל הזכויות בתקנון זה שמורות ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: ספטמבר 2020